ASN Finance คือ ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ดำเนินงานภายใต้บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยดอกเบี้ยที่เหมาะสมและได้รับการบริการที่เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

การให้บริการของ ASN Finance ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่าย สะดวก และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการสินเชื่อในเวลาฉุกเฉิน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีศูนย์บริการลูกค้าให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ใช้บริการทั้งก่อนและหลังทำสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดแบบ one stop service โดยไม่จำเป็นต้องมีสาขาทำให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน อันสะท้อนได้จากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เสนอแก่ผู้ใช้บริการในอัตราที่ต่ำและโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและการติดตามชำระหนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด