Loading...

Q1

ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ดำเนินงานภายใต้บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยดอกเบี้ยที่เหมาะสมและได้รับการบริการที่เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

Q2

การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ โดยมีรถยนต์เป็นหลักประกัน ซึ่งผู้ให้บริการมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถไว้ ทั้งนี้ลูกหนี้ยังสามารถครอบครองรถและใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ

Q3

ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่าย สะดวก และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการสินเชื่อในเวลาฉุกเฉิน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีศูนย์บริการลูกค้าให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ใช้บริการทั้งก่อนและหลังทำสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดแบบ one stop service โดยไม่จำเป็นต้องมีสาขาทำให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน อันสะท้อนได้จากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เสนอแก่ผู้ใช้บริการในอัตราที่ต่ำและโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและการติดตามชำระหนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

Q4

กำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ และมูลค่ารถยนต์ที่เป็นหลักประกัน

Q5

เรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคำนวณรวมแล้วไม่เกิน 24%ต่อปี (effective rate) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยประกาศเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ไว้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจในรายละเอียดดังกล่าวอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจขอสินเชื่อ รวมถึงผู้ให้บริการยังได้จัดทำตารางแสดงภาระหนี้ให้กับผู้ใช้บริการเมื่อมีการทำสัญญาขอสินเชื่อ

Q6

1. มีรายได้ประจำต่อเดือนแน่นอน

2. อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา

3. มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี (*กรณีรถติด Finance ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสินเชื่อเป็นรายกรณี)

4. มีสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบสถานะการเงิน

5. มีบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน เพื่อรับรองตัวบุคคล

6. เป็นผู้มีความสามารถเพียงพอสำหรับการชำระหนี้

 

Q7

- สำเนาบัตรประชาชน

- สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

- สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ (เพิ่มเติม กรณีเจ้าของกิจการ)

- สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เพิ่มเติม กรณีเจ้าของกิจการ)

- สำเนาผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน (เพิ่มเติม กรณีเจ้าของกิจการ)

- สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

- สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ ของรถยนต์ที่เป็นหลักประกัน และประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลาความคุ้มครองเกิน 6 เดือน ขึ้นไป

 

Q8

1. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

2.ชำระผ่านธนาคารได้ตามช่องทาง ATM Internet Banking และ Mobile Banking ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อธนาคาร ATM Internet Banking Mobile Banking
ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) -
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
ธนาคารออมสิน (GSB) -
ธนาคารทิสโก้ (TISCO) - -
ธนาคารเกียรตินาคิน (KKB) -
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)
ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) (ICBC) - -
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CITI) -
ธนาคารมิซูโฮ (MHCB) -

Q9

1. ส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุความประสงค์หรือแจ้งข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาที่ Line@ @asnfinance หรือ facebook.com/ASNFinance 

2. ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร. 0-2494-8389