ช่องทางในการชำระเงิน

  1. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

  2. ชำระผ่านธนาคารได้ตามช่องทาง ATM Internet Banking และ Mobile Banking ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อธนาคาร ATM Internet Banking Mobile Banking
ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) -
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
ธนาคารออมสิน (GSB) -
ธนาคารทิสโก้ (TISCO) - -
ธนาคารเกียรตินาคิน (KKB) -
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)
ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) (ICBC) - -
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CITI) -
ธนาคารมิซูโฮ (MHCB) -