บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆและค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงพอสมควรแก่เหตุ
สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

รายการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ

  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆรวมแล้วไม่เกิน
24% ต่อปี
  • ค่าปรับผิดนัดชำระ (ค่าปรับเนื่องจากชำระค่างวดล่าช้าจากวันครบกำหนดชำระ)
อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา + 3% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระ
แต่สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ

2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่
ไม่มี
ชำระผ่านระบบ Mobile banking
ไม่มี
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เนต
ไม่มี
ชำระผ่านเครื่อง ATM
ไม่มี
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
15 - 35 บาทต่อ 1 รายการ

ชำระที่จุดบริการรับชำระ

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 บาทต่อ 1 รายการ
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีมียอดค้างชำระ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป)
  • ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม (กรณีค้างชำระ)
    • ค่างวด 1 งวด

50 บาท

    • ค่างวด 2 งวด ขึ้นไป

งวดละ 100 บาท

4. ค่าอากรสแตมป์ (กรมสรรพากร) คิดตามจริง (ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาทละ 1 บาท)
5. ค่าอากร (กรมขนส่ง) คิดตามจริง (ประมาณ 0.5% จากราคาประเมินของกรมขนส่ง)
6. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน ไม่มี

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าบริการทั่วไป (รวมกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วไม่เกิน 24% ต่อปี)

7. ค่าบริการปิดบัญชีไฟแนนซ์เดิม (กรณีติดไฟแนนซ์) 500 บาท
8. ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ (โอนเข้า) ไม่รวมค่าใช้จ่ายของกรมขนส่ง 300 บาท
9. ค่าบริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรถยนต์ ไม่รวมค่าใช้จ่ายของกรมขนส่ง 300 บาท
10. ค่าบริการต่อภาษีประจำปี 150 บาท
11. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
12. ค่าบริการขอเอกสารงานทะเบียน (ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์) 100 บาท
13. ค่าติดตามเอาหลักประกัน 3,000 บาท-8,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์ เช่น ค่าลากรถ และ ฯลฯ ไม่มี
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- อัตราค่าทวงถามหนี้ทางบริษัทฯ เรียบเก็บตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ.2558
- บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงหนี้ เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้จากท่าน
R5-0865