รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆและค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงพอสมควรแก่เหตุ
สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

รายการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ

  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆรวมแล้วไม่เกิน
24% ต่อปี
  • ค่าปรับผิดนัดชำระ (คิดจากวันครบกำหนดชำระถึงวันชำระจริงของจำนวนเงินค่างวดทิ่ผิดนัด)
รวมกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วไม่เกิน 24% ต่อปี
  • ค่าบริการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
2% จากยอดวงเงินสินเชื่ออนุมัติ รวมกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วไม่เกิน 24% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ

2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่
ไม่มี
ชำระผ่านระบบ Mobile banking
ไม่มี
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เนต
ไม่มี
ชำระผ่านเครื่อง ATM
ไม่มี
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
15 - 35 บาทต่อ 1 รายการ

ชำระที่จุดบริการรับชำระ

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 บาทต่อ 1 รายการ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  • ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม (กรณีค้างชำระ)
    • ค่างวด 1 งวด

100 บาท

    • ค่างวด 2 งวด

150 บาท

  • ค่าติดตามภาคสนาม (กรณีค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป)

3,000 บาท-5,000 บาท

4. ค่าอากรสแตมป์ (กรมสรรพากร) คิดตามจริง (ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาทละ 1 บาท)
5. ค่าอากร (กรมขนส่ง) คิดตามจริง (ประมาณ 0.5% จากราคาประเมินของกรมขนส่ง)
6. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน ไม่มี

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าบริการทั่วไป (รวมกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วไม่เกิน 24% ต่อปี)

7. ค่าบริการปิดบัญชีไฟแนนซ์เดิม (กรณีติดไฟแนนซ์) 500 บาท
8. ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ (โอนเข้า) ไม่รวมค่าใช้จ่ายของกรมขนส่ง 500 บาท
9. ค่าบริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรถยนต์ ไม่รวมค่าใช้จ่ายของกรมขนส่ง 300 บาท
10. ค่าบริการต่อภาษีประจำปี 150 บาท
11. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
12. ค่าบริการขอเอกสารงานทะเบียน (ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์) 100 บาท
13. ค่าติดตามเอาหลักประกัน 3,000 บาท-7,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์ เช่น ค่าลากรถ และ ฯลฯ ไม่มี
15. ค่าทนายความฟ้องร้องดำเนินคดี ค่าทนายความและค่าดำเนินการ 9,000 บาท และค่าธรรมเนียมศาลตามจริง
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงหนี้ เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้จากท่าน
R2-0863